Vedtægter

§ 1
stk.1
Foreningens navn er SÆBY SCENEN, hjemsted Frederikshavn Kommune.
stk.2
Foreningen er stiftet d. 07.09.1981 og er tilsluttet Dansk Amatør Teater Samvirke (DATS) gennem Landskredsen Vendsyssel.

§ 2
stk. 1
Foreningens formål er at danne ramme om et aktivt arbejde med god dramatisk kunst, og med dette som grundlag at udøve teatervirksomhed på amatørbasis, samt medvirke til styrkelse af kulturlivet i Sæby.
stk.2
Intentionerne i § 2 stk. 1 skal søges opfyldt bl.a. gennem foreningens lejemål i ”Kulturhus Skovlyst Sæby”, der er indrettet til teater- og kulturhus
stk. 3
Foreningen har lov til, i forbindelse med kulturelle aktiviteter i ”Kulturhus Skovlyst Sæby”, at sælge og servere øl, vand, vin, kaffe o.l. for publikum.

§ 3
stk. 1
Som medlemmer optages alle, der vil virke for foreningens formål enten som aktive deltagere eller som passive støttemedlemmer.
stk. 2
Indmeldelser sker til foreningens kasserer, som udleverer foreningens vedtægter. Udmeldelse sker på samme måde ved henvendelse til kassereren.
stk. 3
Eksklusion af et medlem kan indstilles af bestyrelsen, såfremt den skønner, at vedkommende modarbejder foreningens formål.
Bestyrelsens afgørelse skal uden opsættende virkning forelægges den førstkommende generalforsamling, hvor vedtagelsen kræver ¾ majoritet.

§ 4
stk. 1
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der ordinært afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.
stk. 2
Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske med mindst 14 dages varsel og skal bekendtgøres med opslagsdato på foreningens hjemmeside og/eller på facebook. Den skal indeholde følgende
dagsorden:
• Valg af dirigent
• Beretning
• Regnskab
• Virkeplan
• Indkomne forslag
• Vedtagelse af kontingent for den kommende sæson og af budget for det kommende kalenderår.
• Valg af:
– Bestyrelse (i.h.t. § 5 stk. 1)
– Suppleanter til bestyrelsen (hvis der ikke er valgte suppleanter er bestyrelsen selvsupplerende).
– Revisor
– Revisorsuppleant
• Eventuelt
stk. 3
Forslag, som ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen afholdes. Eventuelle forslag meddeles i skriftlig form til medlemmerne, der deltager i generalforsamlingen.
stk. 4
Afstemninger foretages ved håndsoprækning. Såfremt ét medlem begærer skriftlig afstemning, skal dette foretages. Ved personvalg skal der altid stemmes skriftligt. Alle afgørelser afgøres ved almindelig stemmeflerhed, jvf.. dog § 3, 7 og 8.
stk. 5
Stemmeret har kun fremmødte aktive medlemmer, der er fyldt 14 år. Aktive medlemmer under 14 år kan repræsenteres og afgive stemme via en forælder eller værge.
Valgbar til bestyrelsen og revisorpost er kun aktive medlemmer, der er fyldt 16 år. Valgbar til revisorpost og revisorsuppleant er kun aktive medlemmer, der er fyldt 18 år.
Indtil 2 pladser i bestyrelsen kan besættes af aktive børns forældre og ikke-medlemmer (fyldt 18 år), der arbejder for foreningens formål.
stk. 6
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødte medlemmers antal.
stk. 7
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal af bestyrelsen, eller mindst 1/3 af de aktive medlemmer indgiver en motiveret skriftlig begæring herom. Den skriftlige indkaldelse skal indeholde motivering og fremsendes med ordinært varsel.

§ 5
stk. 1
Foreningen ledes af en bestyrelse på op til 7 medlemmer, som alle vælges på generalforsamlingen.
Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er 2 år. Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er 2 år. 4 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år og 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv – dog skal formand og kasserer være fyldt 18 år. Der afholdes bestyrelsesmøder efter behov.
(op til 7 medlemmer)
stk. 3
Bestyrelsen varetager foreningens overordnede administrative opgaver og repræsenterer foreningen udadtil. Det er ligeledes bestyrelsen som forestår alle foreningens aktiviteter.
Formanden/bestyrelsen organiserer samarbejde med foreningens kontakter udadtil med henblik på indfrielse af foreningens formål. Aftaler vedrørende kontakter er kun bindende med formandens underskrift. Formanden foranlediger bestyrelsesmøder og generalforsamlingen indkaldt. Kassereren har det overordnede ansvar for foreningens regnskab (følger kalenderåret), fastlægger procedure for ind- og udbetalinger, sørger for revision og sikre at det bliver forelagt i godkendt stand for generalforsamlingen.
stk. 4
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til at varetage bestemte opgaver/aktiviteter.
stk. 5
Aktiviteter til fremme af foreningens formål godkendes og igangsættes af bestyrelse.
stk. 6
Før der iværksættes en aktivitet, der har en økonomisk side, skal der udarbejdes et realistisk budget, der skal godkendes af bestyrelsen. Overskud fra en aktivitet overføres til foreningens kasse og medgår herved til foreningens drift og fremtidige aktiviteter.
stk. 7
Alle hverv, som udføres indenfor foreningen af dens medlemmer, lønnes ikke af Sæby Scenen.
Godkendte foreningsudgifter i forbindelse med varetagelse af et hverv godtgøres af foreningens
kasse.

§ 6
stk. 1
Foreningskontingentet fastsættes af generalforsamlingen for den kommende sæson. Sæsonen er fra 1.9 – 31.. Kontingentopkrævningsformen fastsættes af bestyrelsen.
stk. 2
Medlemmer, der er i mere end ½ års kontingentrestance efter påmindelse om restancen, fortaber medlemskab af foreningen, såfremt der ikke reageres på bestyrelsens påmindelse med efterfølgende
betaling af restancen.

§ 7
stk. 1
Vedtægtsændringer kan kun foretages på en generalforsamling og kræver 2/3 majoritet.
stk. 2
Foreningen tegnes af 3 medlemmer af bestyrelsen hvoraf det ene medlem skal være formand eller kasserer. Køb, salg, leje, pantsætning af fast ejendom, samt optagelse af lån/kredit kræver vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet.

§ 8
stk. 1
Opløsningen af foreningen kan finde sted, når den er vedtaget med ¾ majoritet af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 30 dages og højst 60 dages mellemrum.
stk. 2
Ved foreningens eventuelle opløsning, skal det behørige flertal forestå alle dispositioner over foreningens afvikling. Et eventuelt overskud skal ved opløsning tilfalde almennyttige formål.

Vedtaget på generalforsamling d. 22.6.21

Bestyrelsen for
Sæby Scenen